Amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru

19/01/2016

Simon thomas


Amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod amser yn dirwyn i ben i Lywodraeth Cymru gynnig eglurder am eu setliad ariannol i lywodraeth leol am y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Wasanaethau Cyhoeddus, Simon Thomas, fod awdurdodau lleol yng Nghymru yn cael eu gorfodi i lunio cynlluniau wrth gefn i ymdopi â’r toriadau llym y maent yn wynebu, ymysg dryswch llwyr Llywodraeth Cymru ynghylch a yw eu bargen ar y gyllideb llynedd yn cynnwys y setliad llywodraeth leol.

Cynigiodd Plaid Cymru ffordd ymlaen i’r llywodraeth Lafur, gan ddweud eu bod yn barod i ganiatau i’r setliad basio os bydd y llywodraeth yn gweithredu cynnig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am Grant Sefydlogi Gwledig.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Wasanaethau Cyhoeddus, Simon Thomas:

“Mae awdurdodau lleol yng Nghymru mewn sefyllfa amhosib o anodd. Mae’n rhaid iddynt gychwyn ar y broses statudol o drefnu eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn i ddod erbyn Chwefror 6, ond does ganddyn nhw ddim eglurder gan Lywodraeth Cymru am faint y toriadau maent yn wynebu oherwydd nad yw’r llywodraeth yn gwybod a yw eu bargen flaenorol ar y gyllideb yn cynnwys cyllido cynghorau lleol.

Mae cynghorau gwledig yn wynebu tasg arbennig o anodd. Mae ardaloedd gwledig yn wynebu pwysau ychwanegol, megis gwasanaethu poblogaeth wasgaredig, a stoc dai hŷn a mwy o rwystrau i gyrchu gwasanaethau, felly bydd unrhyw doriadau i gyllid yn eu taro ddwywaith mor galed.

“Cynigiodd Plaid Cymru ffordd ymlaen i Lywodraeth Cymru. Rydym yn barod i ganiatáu i’r setliad llywodraeth leol basio, os bydd y llywodraeth Lafur yn rhoi Grant Sefydlogi Gwledig ar waith. Bydd hyn yn golygu lefelu’r maes chwarae i gynghorau sy’n gwasanaethu ardaloedd gwledig, gan roi i awdurdodau lleol yn yr ardaloedd hynny fwy o arian i oresgyn y pwysau mwy.

“Mae amser yn rhedeg allan i Lywodraeth Cymru; rhaid iddynt weithredu’n gyflym yn awr i roi ffordd ymlaen i gynghorau.”