Mae gan y grŵp o 28 o gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gâr arweinydd newydd

17/05/2014

 Mae’r Cyng. Emlyn Dole, 57 oed, wedi cynrychioli ardal Llannon ar y cyngor ers 2008. Mae’n briod â Gwenda Owen, y gantores boblogaidd. Mae’n weinidog sy’n gofalu, yn rhan amser, am dair eglwys Annibynnol yng Nghwm Gwendraeth. Bu’n byw mewn sawl rhan o’r byd pan yn iau, cyn dychwelid i Gymru fel myfyriwr yng ngholeg y Brifysgol, Bangor. Yn ystod ei yrfa, bu’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr rhaglenni’r BBC ac yn gweithio ym meysydd cyfieithu a chysylltiadau cyhoeddus. Mae Emlyn yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, ac yn gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ers dwy flynedd.  

Mae’n olynu’r Cyng. Peter Hughes Griffiths, a fu’n arwain grŵp y Blaid ar gyngor Sir Gâr ers wyth mlynedd.  Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe gododd nifer cynghorwyr y Blaid o 16 i 28.  Wrth ymddeol fel arweinwydd y grŵp, mae Peter yn ymgymryd â rôl newydd fel is-gadeirydd y Cyngor Sir.  Etholwyd y Cyng. David Jenkins, Glanaman yn ddirprwy arweinydd grŵp y Blaid wrth i’r Cyng. Tyssul Evans ymddeol o’r swydd.

“Mae’r fraint fawr cael ymgymryd â’r gwaith o arwain grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerfyrddin,” meddai’r Cyng. Emlyn Dole. “Er mai ni yw’r grŵp gwleidyddol mwyaf, mae’r Cyngor yn cael ei reoli gan glymblaid Llafur/Annibynnol, sy’n golygu fy mod yn olynu’r Cyng. Peter Hughes Griffiths fel Arweinydd yr Wrthblaid. Wrth ymgymryd â’r cyfrifoldeb newydd hwn, hoffwn dalu teyrnged i arweiniad Peter dros yr wyth mlynedd ddiwethaf. Yn ystod ei gyfnod fel Arweinydd, mae nifer cynghorwyr y Blaid bron wedi dyblu,  diolch i raddau helaeth i’w arweiniad cadarn a’i ymroddiad llwyr.

“Mae'n fwriad gennyf i gadw’r momentwm ac adeiladu ar y sylfaen, i gynrychioli barn pobl Sir Gâr a’u hawydd i ni barhau i ddwyn y Weinyddiaeth bresennol i gyfrif.  Mae'n bleser cael cyfle i arwain tîm mor dalentog, sydd â chyfoeth o brofiad sy’n siŵr o brofi’n werthfawr iawn wrth i ni edrych tuag at ddyfodol heriol mewn llywodraeth leol.”

“Bu’n fraint ac yn bleser cael arwain grŵp Plaid Cymru mewn cyfnod o dwf yn ein hanes ar Gyngor Sir Gâr,” meddai’r Cyng. Peter Hughes Griffiths. “Rydym wedi datblygu i fod yn Wrthblaid effeithiol dros ben, gan roi llais i bryderon y cyhoedd am ymddygiad a phenderfyniadau dadleuol y glymblaid Lafur/Annibynnol sy’n rheoli’r cyngor.

“Rwy’n dymuno’n dda i Emlyn Dole a’r tim egnïol, profiadol a galluog sydd gan y Blaid ar y cyngor. Mae’r dyfodol mewn dwylo diogel.”