Cynhadledd Cynghorwyr

Nodiadau o’r Gynhadledd yng Nghwm Elan Gorffenaf 2011

Wynebu 2012

Amlinellwyd sut yr oedd Rhondda Cynon Taf yn mynd ati i baratoi am etholiad 2012 gan eu harweinydd Pauline Jarman, gan gynnwyd eu strategaeth Bleidlais Bost.  Yn 2008 o 200 pleidlais yn unig fe gollwyd dwsin o seddi yn y sir.

Cynghorwyd bob ymgeisydd i anelu at gael eu henwau drwy’r blwch post o leiaf saith gwaith ymhob ward cyn diwrnod yr etholiad.  Awgrymodd y dylai pob cylchlythyr gael gogwydd bositif, hyd yn oed wrth farnu’r gwrthwynebiad.  Mae’n ymddangos mae prif feysydd y Maniffesto dylai fod addysg, ffyrdd, costau parcio a tor-cyfraith ac anhrefn.

Mae’r grwp yn RTC yn canolbwyntio ar bolisiau teulu.  Ymddengys bod ciniawau ysgol a ‘pryd ar glud’ fforddiadwy, tor-cyfraith ‘cyber’, amddifadedd plant a cham drin yn y cartref, oll yn faterion cynyddol.

Mae grwp y Blaid yn benderfynnol o beidio gadael i Llafur monopoleiddio agenda’r Cyngor. 

Cynnigodd John Taylor ein bod yn cynnal boreau coffi yn hytrach na chymorthfeydd ffurfiol, llythyron i strydoedd penodol, cardiau Nadolig a thaflenni chwarterol, a chardiau busnes lliwgar. Tra bod cymorthfeydd stryd yn fodd da a phrofiadol o gwrdd a’r cyhoedd.

Fe ganolbwyntiodd Rhodri Glyn Thomas AC, siaradwr yr wrthblaid ar Lywodraeth Leol a Thrafnidiaeth, ar yr etholiad ac ar Plaid y dyfodol.  Y nod yw darparu gwasanaethau o safon o fewn ein gwariant.  Roedd yn gwrthwynebu safbwynt trahaus Llywodraeth Cymru fel y nodwyd yng Nghynhadledd y WLGA (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru).  Cefnoga ad-drefnu ond roedd angen fwy o gydweithio hefyd.  Gwel agwedd Karl Sargeant ‘Gwnewch e’ neu mi orfodaf chi wneud’ yn atgas.

Gofynnodd RCT iddo rhoi gwybod i’r cynghorau am lwyddiannau o fewn cynghorau eraill.  Fe wnaeth aelodau a oedd yn bresennol nodi yr ardaloedd lle roedd cyd weithio eisoes.  Aeth Rhodri ymlaen i ddweud bod rhoi’r gorau i gynllun y ‘Comisiwn Ffiniau’ yn ddim mwy na thaflu llwch i lygaid gan Llafur, er mwyn cuddio eu methiannau.

 Fe’n rhubuddiwyd gan Simon Thomas AC, siaradwr y gwrthblaid ar Addysg  bod Llafur ddim yn cynnig fordd ymlaen na thargedau uchelgeisiol e.e. Ariannu a phwerau trethi.  Nododd mor boblogaidd y bu Polisiau’r Blaid ar Gartrefi.  Does gan Llafur ddim targedi i dai fforddiadwy.  Ni ddylwn adael i Holtham gael ei anwybyddu, dylwn arwain y ddadl. 

Rhaid gwrthwynebu’r llif tuag at ganoli ym Mae Caerdydd.  Ymddengys bod Llafur am weithio drwy y Cyfarwyddwyr gan ddwyn y pwer oddi wrth Cynghorwyr gan fygu democratiaeth a’r llais cymunedol.

Yn ystod y sesiwn holi nododd Pauline Jarman fethiant Llafur gyda choliaduron, ac fe ddywedodd Simon ei fod yn dilyn y trywydd hon. Cred bod ymgais i gyflwyno PFI drwy’r drws cefn yn arbennig gyda chynllun Addysg yn yr 21ain ganrif.  Mae’n edrych yn debyg fod Llafur yn ceisio rhoi’r ariannu yn ol yn nwylo’r Cynghorau.  Mae costau addysgu yn dyn oherwydd ariannu grantiau myfyrwyr.   Bydd angen ail edrych ar y bondiau ‘Adeiladu dros Gymru’

Hoffai Simon gwrdd ac Arweinyddion y Grwpiau.

Cymdeithas Cynghorwyr Plaid Cymru

Cadeirydd                                          Phil Bevan       bevanpj@caerphilly.gov.uk    

Ysgrifennydd                                     Chris Franks    familyfranks@btinternet.com

Trysorydd                                          John Taylor      tayloj@caerphilly.gov.uk

Pwyllgor Gwaith                                Phil Bevan       bevanpj@caerphilly.gov.uk    

Cynghorau Tref a Chymuned           Del Morgan     cllr.j.d.morgan@npt.gov.uk       

 Golygydd cylchgrawn ‘Cyngor’  Sian Thomas SEthomas@sirgar.gov.uk

 

 

 

 

www. cynghorwyr.plaidcymru.org

 

cyngor@plaidcymru.org