Opera Sebon Dinas Caerdydd

Neil McEvoy

"Mae diffyg profiad yn y Cabinet yn frawychus . Sut ar y Ddaear y gall cynghorydd wedi`i ethol  ychydig wythnosau yn ôl yn gallu arwain  portffolio y Cyngor, yn yenwedig mewn swydd ran- amser ?

Gweler : http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/

Pencampwr Pobl Ieuanc

Councillor Mike Prew

Gweler : http://www.caerphillycounty.plaidcymru.org/news/2014/03/24/plaid-councillor-re-elected-as-champion-of-young-people-for-two-more-years/

 

Cynhadledd Y Gwanwyn

Cynghorwyr

Swyddogion y Cymdeithas Sian Thomas, Chris Franks, Phil Bevan a John Taylor gyda ffrindiau yng Nghynadledd Y Gwanwyn eleni yng Nghaerdydd.

Gweler Cyngor_Gwannwyn_14.pdf diweddaraf am newyddion ar y Comisiwn Williams, Prif Weithredwyr a gwethgareddau y Gymdeithas

 

Buddugoliaeth Is Etholiad

Cadnat

Gurodd Cemlyn Williams cystadleuaeth gref gan ymgeiswyr Annibynnol a Llafur i ennill y sedd Cadnant wag ar y 13 Chwefror. Yn y llun, mae Cemlyn yn cael ei tyngu llw gan glerc tref Katherine Owen

 

Cyfarfod Cymdeithas a Nerys Evans

Nerys Evans

Cynhaliwyd Swyddogion y Cymdeithas cyfarfod yng Nglynneath ar 10 Chwefror. Roedd croeso arbennig i Nerys Evans.  Amlinellodd Nerys prif pwyntiau Comisiwn Williams

 

Codi Oedran Gadael Ysgol i 18

simon thomas

 

Clywodd cynhadledd yng Nghaerdydd o addysgwyr a gweithwyr polisi proffesiynol o bob cwr o Gymru am weledigaeth Plaid Cymru am addysg 14 i 19 wedi Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2016.

 

Rhoddais araith allweddol ar y dewisiadau am ddyfodol addysg 14 – 19 yng Nghymru i Fforwm Polisi Cymru yng Ngwesty’r Radisson Blu, Caerdydd.

 

"Yn hanesyddol, wrth i’n heconomi ddatblygu ac i’r angen am sgiliau lefel uwch gynyddu, dringo i fyny wnaeth yr oedran pryd y gwelid hi’n hanfodol i’n pobl ifanc aros mewn addysg neu hyfforddiant amser-llawn. Y tro diwethaf y codwyd yr oedran gadael ysgol oedd 1972 o 14 i 16. Bydd Lloegr y codi’r oedran gadael ysgol i 18 yn 2015.

 

"Heddiw rwyf yn cyhoeddi y byddai llywodraeth Plaid Cymru hefyd yn codi’r oedran gadael ysgol yng Nghymru.

 

"Mewn gwirionedd, wrth gwrs, dyw hyn ddim yn golygu pobl ifanc 17 oed anfodlon yn aros yn yr ysgol yn boen enaid i athrawon. Yn hytrach, fe fuasem yn deddfu fel mai’r disgwyliad, tan 18, fyddai i berson ifanc fod yn yr ysgol, mewn coleg, hyfforddiant, prentisiaethau a gwaith gyda hyfforddiant, neu leoliad tebyg.

 

"Yn genedlaethol, mae hyn yn golygu dod o hyd i leoliadau i 12% yn ychwaneg o bobl ifanc.

 

"Rwyf yn cydnabod, fodd bynnag, y gall rhai gael lleoliadau o’r fath yn anodd. Dyna pam fod gan Blaid Cymru ddiddordeb hefyd mewn datblygu Gwasanaeth Dinasyddion i Gymru.

 

"Rwyf wedi bod yn gweithio gydag Andy Bevan, sydd yn ddiweddar trwy’r Sefydliad Materion Cymreig wedi cyhoeddi papur trafod ar greu Gwasanaeth Dinasyddion i Gymru.

 

"Mae’n cynnig rhaglen 9-12 mis wedi ei hachredu fydd yn agored i bobl 18-25 oed yn gweithio am yr isafswm cyflog cenedlaethol neu fwy yn y sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.

 

"Rwy’n cefnogi hyn mewn egwyddor i’r garfan hŷn ond rwy’n teimlo y gellid ei ymestyn i lawr i’r grŵp ôl-16 i dargedu’r rhai nad ydynt yn elwa o’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

 

"Pa bynnag ffordd y gwneir hyn, ddylai’r un person ifanc dan 19 oed yng Nghymru fod yn cicio’i sodlau heb ragolygon, heb gymwysterau a heb obaith. Fe fuasem ni yn newid hynny."

 

Dadl TGAU

 

Siariadais mewn dadl yn mynegi pryder y dyfarnwyd graddau annisgwyl o isel i rai myfyrwyr a safodd fodiwlau Saesneg TGAU ym mis Ionawr 2014. Rydw i wedi croesawu adolygiad cyflym Llywodraeth Cymru o'r sefyllfa.

 

 

 

Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

 

Mae fy nghydweithwraig Bethan Jenkins AC wedi lansio ymgynghoriad ar Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru).

 

  •  

    • Mae’r ymgynghoriad yn para tan Ebrill 28, a gellwch ei weld yma, o amser cinio dydd Llun, Mawrth 17. Caiff copi drafft o’r Bil hefyd ei bostio yma yn y man;

    • Gall pobl hefyd ymateb trwy Survey Monkey yma;

Bwriwch olwg ar Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf.


Cynghorwyr Plaid ar yr Ymosodiad 

 

Colin mann

Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely. Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi condemnio methiant y grŵp Llafur i gefnogi cynnig ar fesurau i gynorthwyo tenantiaid sy’n cael eu heffeithio gan dreth yr ystafell wely.

gweler http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2013/11/22/llafur-yn-pleidleisio-yn-erbyn-cynnig-y-blaid-ar-dreth-yr-ystafell-wely/

Mae  Ward Gwersyllt wedi cyhoeddi cylchlythyr yn ymosod toriadau arfaethedig Llafur ar wasanaethau rheng flaen

gwersyllt

 

Yn y cyfamser , mae Arweinydd y Cyngor Rhondda Cynon Taf Plaid Pauline Jarman wedi cyhoeddi datganiad yn tynnu sylw at yr effaith ddinistriol Llafur , y Torïaid a pholisïau Rhyddfrydol yn cael a'r angen i ddiogelu cymunedau Cymraeg :
 
gwelerPlaid_Cymru_Rhondda_Cynon_Taf_datganiad_toriadau.pdf 

 

Jarman

 

Yn ogystal , mewn erthygl ar " WalesOnline " dwyn y teitl " Symudiad  Doriadau Cachgwn  Lafur  " , meddai Pauline : "Mae aelodau'r cabinet yn cael eu talu ychwanegol oherwydd eu cyfrifoldeb , ond mae llawer hyn yn ymddangos i fod eisiau osgoi cyfrifoldeb. " Mae Pauline Jarman yn feirniadol o'r cabinet cyngor Llafur a reolir gan Rhondda Cynon Taf . Mae Cynghorwyr Llafur wedi ceisio nam beirniadaeth gyhoeddus am eu toriadau drwy basio'r penderfyniadau i swyddogion cyflog uchel . Mae Cabinet Rhondda Cynon Taf yn cael eu gosod i roi awdurdod i benderfynu ble y dylai'r fwyell ddisgyn y Prif Weithredwr .
gweler :  http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/councillors-accused-ducking-responsibilities-cuts-6307278

 

Ian Johnson

 

Ac yn Y Barri , mae Ian Johnson mewn llythyr a argraffwyd yn " Barry and District News" ar ddydd Iau 14 Tachwedd wedi condemnio'r dreth ystafell wely yn ' greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' ar ôl i adroddiad y cyngor yn dangos mai dim ond llond llaw o fflatiau un ystafell wely wedi dod yn ar gael yn y flwyddyn ddiwethaf

See   http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/

Sian Thomas

Ac yng Nghaerfyrddin Mae Sian Thomas wedi ymosod ar yr hyn a elwir Annibyniaeth  yr Annibynwyr .

Press_article-PC_Group_position.doc

Buddugoliaeth Is Etholiad Aruthrol Arall!

Lucy Huws

Is- etholiad i Gyngor Tref Aberystwyth - Y Canlyniad
Ward Bronglais
Lucy Huws (Plaid Cymru ) 204 ( 58 % )
Bryony Davies (Dem Rhydd) 128 ( 36 % )
Huw Fox (Annibynnol ) 17 ( 4 % )

Canran a bleidleisiodd 35 %

Mae'r stori yn yr etholiad hwn yw sut oedd Plaid Cymru yn dod allan yn ddianaf ar ôl eu prif wrthwynebwyr arllwys adnoddau rhyfeddol i mewn i'r Cyngor Tref is-etholiad a achosir gan ymddeoliad gorfodi oherwydd salwch y cynghorydd yn eistedd .
Yn ystod yr hyn parhau i fod yn etholiad gwareiddiedig  ar lefel bersonol er gwaethaf y ffyrnigrwydd y taflennu , daeth trigolion mewn llawer o strydoedd yn arfer derbyn ail ymweliadau gyda nos gan gwleidyddion uwch Democratiaid Rhyddfrydol tra bod yr ymgyrch Plaid Cymru yn fwy cymedrol yn canolbwyntio yn unig ar yr ymgeisydd yn siarad i bob cartref unwaith .
Roedd y canlyniad yn cael yr holl mwy o hygrededd gan y nifer a bleidleisiodd gymharol uchel ar gyfer etholiad ar y lefel hon lle nad oes cardiau pleidleisio eu cyhoeddi gan y Cyngor Tref er mwyn arbed arian.

Mae'r canlyniad yn deyrnged i ansawdd Lucy Huws fel ymgeisydd ac i wydnwch y gefnogaeth Plaid yn y ward.

 

Mae`n hen bryd i ni gael gyngor a oed yn talu mwy o sylw at farn trigolion

Llythyr oddi wrth elizabeth Gould yn yr Echo 1 Tachwedd;

"Rydw i`n  ysgrifennu atoch i fynegi fy siom ar modd y mae Llafur wedi rhedeg cyngor Caerdydd ers ennill yr etholiad Mai 2012 ...."

Am fwy :  http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/

 

 

Ymateb Plaid Cymru i Ddatganiad ar yr Adolygiad Lefel A

ST

 

5 Tachwedd

Mewn ymateb i ddatganiad y gweinidog ar yr Adolygiad o Asesiad a’r Cwricwlwm Cenedlaethol, dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

Yn gyntaf, nodaf eich bod hefyd wedi dweud yn eich datganiad eich bod   yn chwilio am ddiwygio lefel A yng Nghymru. Rwy’n meddwl bod hynny’n briodol   gan fod cwestiynau wedi cael eu codi. Mae’r ffaith bod Lloegr yn datblygu’n   wahanol—ac rwy’n cytuno’n llwyr taw y nhw sy’n datblygu’n wahanol—yn golygu   ei bod yn briodol i ni sicrhau bod ein lefel A ni yn gredadwy ac yn gryf ac   yn dderbyniol i brifysgolion a chyflogwyr ac ati. A wnewch chi ddweud ychydig   mwy am rai o elfennau hynny, yn enwedig am rai agweddau ar lefel A sy’n   bwysig i fyfyrwyr Cymru, megis y ffaith ein bod am gadw gwaith cwrs yng   Nghymru, bod dysgu modiwlau yn gallu bod o gymorth mawr i nifer o fyfyrwyr,   bod lefel A yn fwy synhwyrol yng Nghymru o bosibl nag y bydd yn Lloegr, ac y   bydd yn asesu’n well holl allu a photensial disgybl?

 

CCB Cymdeithas Cynghorwyr 2013 Aberystwyth

Cynhadledd

Mae Dafydd Wigley wedi helpu i wneud y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas y Cynghorwyr yng Nghynhadledd Aberystwyth yn arbennig o lwyddiannus. Wrth siarad ar berthnasedd Tŷ'r Arglwyddi i Lywodraeth Leol, amlinellodd ei rôl fel archwiliwr o fesurau llywodraeth, yn enwedig sut y maent yn berthnasol i Gymru.
Y llun uchod: Huw Jackson, Rheolwr Wefan; Chris Franks, Ysgrifennydd; Phil Bevan, Cadeirydd; Dafydd Wigley; John Taylor, Trysorydd a Sian Thomas, Golygydd Cyngor

 

cynhadledd 

 

Yn Y "CYNGOR," Cylchllythyr Y Cymdeithas:

"Cynghorwyr Gwynedd yn gweithio’n ddiwyd......................."

"Unigrwydd Cymdeithasol wrth i Lafur taro ein gwasanaethau bysiau................."

"Ydych chi’n gwe-darlledu eich cyfarfodydd Cyngor.......................?"

"Gellir weld mor ofnadwy yw Llafur ar ei gliriaf yn ein Cynghorau Sir........"

Am fwy, darllenwch yr erthyglau yn y cylchllythyr gan glicio`r ar y dolen islaw

Cyngor_13_final.pdf

 

Plaid yn ymrwymo o bolisi o “beidio troi neb allan oherwydd y Dreth Llofftydd” yng Nghymru

Jocelyn davies 

Addawodd Gweinidog Tai cysgodol Plaid Cymru Jocelyn Davies heddiw y byddai polisi ‘dim troi allan’ Plaid Cymru yn golygu na fyddai neb yng Nghymru yn cael ei wneud yn ddigartref o ganlyniad i’r dreth llofftydd.

Amlinellodd sut y byddai polisi o beidio troi allan yn arbed arian i drethdalwyr Cymru, ac yn amddiffyn teuluoedd bregus yr un pryd.

 http://www.plaidcymru.org/newyddion/2013/10/01/plaid-yn-ymrwymo-o-bolisi-o-beidio-troi-neb-allan-oherwydd-y-dreth-llofftydd-yng-nghymru/

 

Adroddiad Cyngor Cenedlaethol Cymdeithas Cynghorwyr Plaid Cymru

"Mae Cynghorau o dan ymosodiadau mawr oddi wrth y DU a Llywodraeth Cymru. Yn rhy aml, mae`r cyfryngau ac yn wir, yn anffodus, hyd yn oed Plaid, yn tueddu i fynd â'r agenda hon. Gyda llai o adnoddau a mwy o gyfrifoldebau, mae Cynghorwyr yn wynebu beirniadaeth o bob ongl. Eto i gyd, ar yr un pryd, mae Llywodraethau Cenedlaethol a`r DU yn euog o fethiant enfawr a dichell. Cymerwch, er enghraifft, y bygythiad i nifer o'n hysbytai. Mae gennym LlC Llafur gorfodi doriadau iechyd, eto mae ACau Llafur yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb. Mae Llafur wedi gostwng y dyraniadau cyfalaf ar gyfer buddsoddi mewn ysgolion eto bernir cynghorau yn eu methu. Byddem yn annog ein ACau ac ASau i fabwysiadu agwedd fwy cadarn ac amddiffyn cynghorau a etholwyd yn ddemocrataidd. Mae yna ddadl fawr am y Comisiwn ar Wasanaethau Cyhoeddus a Chyflenwi. Ni ddylai hyn gael ei ddefnyddio fel cyfle i danseilio ymhellach Gynghorwyr."

Adroddiad Llawn :Adroddiad_Cyngor_Cenedlaethol_Mehefin_2013.pdf

    

Strwythur Llywodraeth Lleol

Gyda'r ddadl ar lywodraeth leol yn dwysáu, gall yr eitem hon fod o ddiddordeb

 http://www.bevanfoundation.org/blog/defending-local-government/

  

Cylchlythyr Cyngor

 Cyngor_13_final.pdf