CBC Cymdeithas

AGM


Buddugoliaeth Plaid yng Nghaerffili

John sciven

Canlyniad : : John Scriven (Plaid) 435, UKIP 256, Llafur 189

 

Grŵp y Blaid yn condemnio’r ffars dros ymgynghori ar gyllideb y cyngor

Colin mann

Mae gwrthblaid Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo’r grŵp Llafur sy’n rheoli am ddiffyg tryloywder ynglŷn â’r cynigion ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesa.

Dywedodd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Cynhaliodd y cyngor ddau weithdy, lle dosbarthwyd nifer o dudalennau o brint mân yn y cyfarfod ar gyfer sylwadau.

Gweler  http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2015/09/30/grp-y-blaid-yn-condemnior-ffars-dros-ymgynghori-ar-gyllideb-y-cyngor/

Trigolion Llŷn yn ethol Cynghorydd Plaid Cymru newydd i Wynedd


Sian Hughes


Mae dathlu yn Llŷn heddiw wedi’r cyhoeddiad bod Sian Hughes o Forfa Nefyn wedi ei hethol fel Cynghorydd newydd i Blaid Cymru ar Gyngor Gwynedd.
Dywedodd Sian: "Buodd hi’n ymgyrch bositif a dwi’n ddiolchgar iawn i’r tîm lleol sydd wedi bod wrthi’n fy nghynorthwyo dros yr wythnosau diwethaf, gan gynnwys y cyn gynghorydd dros y Ward, Liz Saville Roberts, sydd bellach yn Aelod Seneddol prysur.
"Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i ddechrau ar y gwaith ac ymuno a thîm Plaid Cymru Gwynedd sy’n arwain y Cyngor. Fy ngobaith fydd cynrychioli trigolion fy ardal a chydweithio â nhw i ddod â llewyrch i’r ardal."
Gyda 72% o’r bleidlais yn mynd i Sian Hughes, 315 o bleidleisiau, etholwyd y ferch ifanc i’r sedd gan drechu ymgeisydd Llais Gwynedd

Gweler  https://www.plaid.cymru/newyddion/2015/07/10/trigolion-lln-yn-ethol-cynghorydd-plaid-cymru-newydd-i-wynedd/

Cynghorydd Plaid  yn ymosod Penderfyniad CDLl y Fro

Chris Franks

Gweler

http://www.penarthtimes.co.uk/news/13325969.Councillor_blasts_Vale_Cabinet_decision_on_local_development_plan/?ref=rss

 

Cynghorydd Newydd Plaid yng Nghroesyceiliog

Ellie Silcox

Mae Ellie Silcox yn Gynghorydd Cymunedol newydd y Blaid ar Gyngor Cymunedol Croesyceiliog yng Nghwmbran, Torfaen.

 

Tri Cynghorydd LLais Gwynedd yn ymuno a grwp Plaid Cymru Gwynedd

Dyfed edwards  Cyng Dyfed Edwards

Croesawyd yn unfrydol tri Chynghorydd Llais Gwynedd i ymuno a grwp Plaid Cymru Gwynedd, 14 Mai 2015. Mewn cyfarfod grŵp cyn cyfarfod llawn Cyngor Gwynedd yng Nghaearnarfon, croesawyd y Cynghorwyr Seimon Glyn, Gweno Glyn a Gruffydd Williams o ardal Dwyfor, i grŵp y Blaid.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Dyfed Edwards: "Yn ein cyfarfod grŵp gwleidyddol cyn cyfarfod llawn o Gyngor Gwynedd heddiw, croesawodd Cynghorwyr Plaid Cymru yn unfrydol y tri chynghorydd i ymuno a'r grŵp.

Gweler   http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/

 

Buddugoliaethau Is-Etholiadau

6 Mai 2015.

 

 Simon Morgan

Simon Morgan    Plaid     466          PLAID YN CADW

                           Llafur     257

                           UKIP     228

2 Ebrill 2015

Carl Coombes

Carl Coombes     Plaid    340               PLAID YN ENNILL

                            Lafur      237

                            UKIP    168 

 

 

Dywedwch beth ydych chi’n gwneud i wella perfformiad ysgolion, meddai Plaid Cymru

Phil Bevan

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw ar arweinwyr Llafur, sy’n rheoli’r cyngor, i ddweud yn union sut maent yn bwriadu gwella safonau ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Dangosodd y system liw newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru bod 11 o’r 14 ysgol uwchradd yn yr ardal angen gwella. O ysgolion cynradd yr ardal graddiwyd 12 yn wyrdd, 45 yn felyn, 16 yn ambr a 2 yn goch.

Mewn cyfarfod o grŵp Plaid Cymru, mynegwyd pryder bod grŵp rheoli Llafur eto i wneud datganiad ar sut oeddynt yn mynd i helpu’r ysgolion ag angen cymorth ac arweiniad arnynt er mwyn gwella safonau.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Bevan, Llefarydd yr Wrthblaid ar Addysg: “Mae galw ar i’r cyngor, dan reolaeth Llafur, ddweud beth maent yn ei wneud i gefnogi athrawon ac i wella canlyniadau disgyblion yn ein hysgolion.

Gweler    http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2015/03/04/dywedwch-beth-ydych-chin-gwneud-i-wella-perfformiad-ysgolion-meddai-plaid-cymru/

Cynghorwyr y Blaid yn beirniadu codiad yn Nhreth y Cyngor

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi condemnio codiad o 3.9% yn nhreth y cyngor a wthiwyd drwodd heno gan y grŵp Llafur sy’n rheoli’r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru: "Tra ein bod yn cydnabod nad yw rhai pobol yn talu treth y cyngor, i’r rhai sydd yn gwneud, mae treth y cyngor yn un o’r ymrwymiadau ariannol mwyaf sy’n rhaid iddynt ei wynebu.

"A dweud y gwir, dywedodd arolwg ar draws Prydain, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, bod treth y cyngor yn fwy o ffactor na chardiau credyd fel rheswm dros i bobol fynd i ddyled.

"Mae unrhyw gynnydd yn ormod, ond mae cynigion gweinyddiad Llafur yn gynnydd o 70% dros y 2.35% o godiad yr oeddent yn darogan y llynedd. Mae hyn yn golygu mwy o addewidion wedi’u torri i’r miloedd o bleidleiswyr ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Gweler  http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2015/02/26/cynghorwyr-y-blaid-yn-beirniadu-codiad-yn-nhreth-y-cyngor/

Cynghorydd Gwynedd wedi ei henwebu am wobr genedlaethol

Mair Rowlands

Mae un o gynghorwyr Gwynedd wedi ei henwebu ar gyfer Cynghorydd Ifanc y Flwyddyn mewn seremoni wobrwyo ledled y DU.

Mae’r Cynghorydd Mair Rowlands, a etholwyd yn gynghorydd sir ar gyfer ward Menai Bangor yn 2012 pan oedd yn 23 oed, wedi ei henwebu ar gyfer Gwobrau Cyrhaeddiad Cynghorwyr 2015 gan ei chyd-gynghorydd, Elin Walker Jones.

Dywedodd: “Roedd yn syndod mawr i mi pan des i wybod fy mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer y wobr hon, yn enwedig cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cynghorwyr ifanc ledled y DU.

Gweler https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Newyddion/Datganiadau-ir-wasg/Chwefror2015/CynghoryddGwyneddwedieihenwebuamwobrgenedlaethol.aspx

 

Ofnau ynghylch system gynllunio brig-i-lawr, llai atebol

Mynegodd Plaid Cymru bryderon dybryd y bydd Bil Cynllunio (Cymru) arfaethedig yn dwyn penderfyniadau ymhellach oddi wrth gymunedau ac y bydd yn erydu atebolrwydd democrataidd gwneud penderfyniadau dros ddefnydd tir yng Nghymru.

Mae’r Blaid wedi galw am ddiwygio’r system gynllunio o’r bôn i’r brig er mwyn cryfhau lleisiau lleol, ond mae Llyr Gruffydd yn ofni bod Bil presennol y Llywodraeth yn creu trefn brig-i-lawr fydd yn mynd â chymunedau ymhellach oddi wrth y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Gweler http://www.plaid.cymru/newyddion/2015/02/10/ofnau-ynghylch-system-gynllunio-brig-i-lawr-llai-atebol/?force=2

Tal Teg Cyngor

Dylai awdurdodau lleol fod yn feincnod tâl teg a chyson, medd Plaid Cymru.

Wrth siarad wedi cynnal dadl ar dâl uwch-swyddogion, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood fod yr anghysondeb mewn llywodraeth leol dros gymarebau tâl yn frawychus ac anghyfiawn.

Mewn dadansoddiad o’r awdurdodau lleol sy’n perfformio orau o ran cymarebau tâl, cynghorau dan arweiniad Plaid Cymru sydd yn perfformio orau, gyda Cheredigion yn dod yn gyntaf, Conwy yn ail a Gwynedd yn bedwerydd.

Dywedodd Leanne Wood, tra dylai’r cyflog byw fod yn statudol ar draws pob sector yn Senedd nesaf San Steffan, ei bod yn bwysig hefyd bod yn ddarbodus gyda thâl i’r swyddogion uchaf.

 

 

Buddugoliaeth yn Sir Gar

Trelech

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Adroddaid CCB 2014

 Councillors assoc AGM

Croesawodd cadeirydd   Elfyn Llwyd i'r cyfarfod yn gynnes fel siaradwr gwadd. Fe gafodd Elffyn ei ethol yn gyntaf yn 1992 a bydd yn ymddeol o'r Senedd ym 2015. Cafodd ei nodi ar gyfer sicrhau deddfwriaeth gwrth-stelcian tirnod. Mae e`n chwilio am mesurau llymach yn erbyn trais yn y cartref ac yn gobeithio y bydd "llysoedd cyn-filwyr 'cyn bo hir yn cael ei ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig. 

Fe oedd yr Aelod Seneddol cyntaf i alw am Gomisiynydd Plant i Gymru. Hefyd,  grŵp Plaid oedd y cyntaf i arloesi'r achos dros gael mwy o gefnogaeth i gyn-filwyr y lluoedd arfog sy'n dod ar draws problemau pan fyddant yn dychwelyd adref.
Roedd Elfyn gwthio am ddeddfau llymach ar drais yn y cartref yn gynharach eleni ac mae ganddo ef  "gobeithion uchel" bod newid yn y ddeddfwriaeth ar y ffordd.
Amlygodd Elfyn beryglon y Cynulliad yn sugno pwerau o gynghorau. Roedd hyn yn beryglus gan fod llawer yn y Cynulliad o'r farn nad oedd gan y sefydliad ddigon o bwerau. Yn waeth fyth, nid oedd Llafur yn credu mewn llywodraeth leol a'r berthynas rhwng Aelodau Cynulliad Llafur a'r Cynghorwyr yn llawn.

Sylwadau'r Aelodau yn cynnwys;
• Roedd yn bwysig nodi bod cydweithio rhwng cynghorau yn parhau.
Mae'n rhaid i'r maniffesto 2016 yn rhoi neges glir bod Plaid Cymru the Party of Wales cefnogi'n llawn Cynghorau Sir gref, a ariennir yn dda. 
Roedd y cyfarfod yn cefnogi newid, ond rhaid iddo fod ar sail wirfoddol.
Roedd angen am drosolwg o ddigwyddiadau eu cynnal ledled y gwlad                                                                                                                                                                                                          Mae angen i ymgysylltu'n fwy â'r Cynulliad                                                . 
Dylai fantais o gynhadleddau  gyngor yn cael eu harchwilio.

Cyllid. The2013 Datganiad Ariannol Cyflwynwyd gan y Trysorydd ac adroddwyd bod y cronfeydd y Gymdeithas yn dangos cydbwysedd iechyd. Adroddodd ymhellach gynnydd mewn ffioedd aelodaeth a dderbyniwyd yn 2014 a fyddai'n cael ei gynnwys yn y Datganiad 2014.

Roedd y swyddogion canlynol yn cael eu hethol;

Cadeirydd: Phil Bevan bevanpj@caerphilly.gov.uk
Sian Thomas sethomas@sirgar.gov.uk
Ysgrifennydd y: Chris Franks familyfranks@btinternet.com
Trysorydd: John Taylor tayloj@caerphilly.gov.uk
Cynrychiolydd PGC: Phil Bevan bevanpj@caerphilly.gov.uk
CynrychiolyddCyngor Tref a Chymuned : Del Morgan cllr.jdmorgan@neath-porttalbot.gov.uk
Golygydd "Cyngor" Sian Thomas sethomas@sirgar.gov.uk
Aelodau ychwanegol
Geraint Davies Geraint.R.Davies@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Alun Lenny AlunLenny@carmarthenshire.gov.uk

 

Cyngor Diweddaraf

Rhifyn  Cynhadledd ar gael nawr

Cyngor_Cynhadledd_14.pdf

Toriadau Llywodraeth lleol : Cynnig Brys Cynhadledd

Phil Bevan Cynghorwr Phil Bevan

Pasiwyd y Cynnig Brys canlynol  y Cymdeithas gan Gynhadledd:

"Noda’r gynhadledd gostyngiadau ariannol pellach mewn cefnogaeth Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol. Mae hyn ar ben gostyngiadau i gefnogaeth ariannol y flwyddyn flaenorol.  Fe all effeithio yn sylweddol ar wasanaethau sydd yn werthfawr iawn i gymunedau, fel llyfgrelloedd, pyllau nofio, cynnal a chadw priffyrdd, cynlluniau amgylcheddol a phrosiectau rheoli traffig.  Ond, gall hyd yn oed rhai gwasanaethau allweddol fel Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol gael eu heffeithio gan doriadau ariannol.  

Cred y gynhadledd fod methiant Llafur i ddiogelu gwasanaethau lleol yn effeithiol yn annerbyniol. 

Cred y gynhadledd ymhellach bod lefel y rheolaeth sydd gan Lywodraeth Cymru dros faterion Cyngor yn annerbyniol gydag ymyrraeth, rheoleiddio a rheoli gormodol. 

Geilw’r gynhadledd ar y blaid i ymgyrchu yn egnїol yn erbyn y bygythiadau yma i gymuned deg a gwaraidd ac; 

Yn galw ar y blaid i geisio adfer awdurdod ac ariannu teg i gynghorau er mwyn iddynt fedru rhedeg gwasanaethau er budd cymunedau lleol."  

 

 

Elfyn Llwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas

Elfyn Llwyd

 

 

 

Toriadau Cynghorau  Siroedd

gweler  County_Council_Cuts_2014-15.doc

Symposiwm Llywodraeth Lleol

Symposiwm

Cynrychiolwyr yn y symposiwm llwyddiannus yn Aberystwyth a drefnwyd gan y Cymdeithas ar ddiwedd Medi.

Bwletin Addysg Hydref

Simon Thomas

"Rydw i wedi holi'r Gweinidog Addysg Cymru yn Siambr y Senedd ynglŷn â’i fethiant i ddiogelu cyllidebau addysg a sgiliau o doriadau yn y flwyddyn ariannol bresennol..............."

 

Gweler Bwletin_Addysg_Hyd_2014.pdf

 

Arweinydd Plaid Cymru Wedi Cael ei Glirio

Neil McEvoy


Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi gwrthod honiadau bod Arweinydd Plaid Cymru Caerdydd, Cyng Neil McEvoy, wedi gwneud "honiadau camarweiniol" i etholwyr am y Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd  
.
Mewn llythyr a anfonwyd at y Cyng McEvoy, dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael ei gymryd.
Mae'r llythyr yn datgan: "Mae gan y Cynghorydd McEvoy yr hawl i ei farn am y cynigion y CDLl.
"Roedd y Cynghorydd McEvoy yn gwneud dim mwy na chodi ymwybyddiaeth am y cynigion ag y gallent effeithio ar y gymuned a'r ward y cafodd ei ethol i gynrychioli. Mewn geiriau eraill, yr oedd yn perfformio ei swyddogaeth yn syml. "
Meddai'r Cynghorydd McEvoy: "Mae'r Ombwdsmon wedi bod yn glir iawn ac yn diswyddo cyhuddiadau y cyngor allan o law.
"Byddaf yn awr yn mynnu atebion am y cynnig o goridor cyflym teithio drwy Tyllgoed a Cowbridge Road East a llinell rheilffordd arfaethedig trwy dai presennol yn y Tyllgoed. Mae ein trigolion yn haeddu dim llai na atebion ar ôl casgliad yr Ombwdsmon. Mae gan y cyhoedd nawr yn gwybod pwy sydd yn dweud y gwir ac pwy nad oedd wedi bod yn dweud y gwir. "


Cynghorwyr Plaid yn rhybuddio yn erbyn ad-drefnu llywodraeth leol arfaethedig

Colin Mann

Mae'r grŵp Plaid Cymru ar y cyngor Caerffili wedi datgan eu gwrthwynebiad i gynlluniau i uno yr awdurdod gyda chynghorau Blaenau Gwent a Thorfaen cyfagos.

http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/2014/09/24/cynghorwyr-plaid-yn-rhybuddio-yn-erbyn-ad-drefnu-llywodraeth-leol-arfaethedig/


Buddugoliaeth Plaid ym Mhlaenau Gwent

Ivor Beynon

Mae gan Cyngor Cymunedol abertileri a Llanhilleth cynghorydd newydd yn ward Aberbeeg. Cafodd Ivor Beynon ei ethol ar 3ydd Gorffennaf. 

Buddugoliaeth Plaid Arall

Mae gan Cyngor Tref Pontardawe  Cynghorydd newydd yn Ward Trebanws. Charlotte Ford - Plaid Cymru. Mewn is-etholiad yn Ward Llafur cryf, enillodd gan 179 yn erbyn 90, dyna 66% o'r bleidlais! 

trebanos

Charlotte Ford gyda Cyng. Sir Rebecca Lewis

 

Dileu Cynllun Atal Troseddau

 

Emlyn dole

 

Mae Plaid Cymru yn annog Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys i ymyrrid i rwystro cynllun atal troseddau hynod effeithiol rhag cael eu dileu. Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r cynllun Bobby Van wedi helpu mwy na 30,000 o drigolion - pobl oedrannus a bregus yn bennaf - i ddiogelu eu cartrefi a gwneud iddynt deimlo'n ddiogel. Ond nawr mae’n dod i ben. Wrth ofyn i Gomisiynydd yr Heddlu Christopher Salmon i ymyrrid, mae’r Cyng Emlyn Dole, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerfyrddin, wedi beirniadu’r Prif Gwnstabl yn llym am ddileu’r fath gynllun hynod lwyddiannus


 

Cynlluniau Strategol ar gyfer Addysg Gymraeg

simon thomas


 Bwletin Addysg 19/06/14
  
Wythnos yma rydw i wedi holi’r Prif Weinidog ynglŷn ag addysg Gymraeg. Mae gan Lywodraeth Cymru gynllun strategol addysg cyfrwng Cymraeg sy’n gosod targed o 30% o blant saith oed yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2020.
Os edrychwch ar gynlluniau strategol Llywodraeth leol fel maen nhw wedi’u cyflwyno hyd yma, mae’n amhosibl gweld a yw’r cynlluniau’n ddigonol i gyrraedd y nod hwnnw, achos dim ond pump ohonyn nhw sy’n sôn yn benodol am ysgolion newydd.
Polisi Plaid Cymru yw y dylai’r cyfnod sylfaen fod ar gael yn Gymraeg i bob plentyn yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru am ddileu’r broses ail iaith y bûm i mor ffodus ag elwa ohoni.  Gofynnais am yr hyn sy’n dod yn ei lle, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer oedolion, gan fod addysg Cymraeg i oedolion yn rhywbeth sydd wedi cael ei esgeuluso o ran polisi cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf.
 
Craffu ar Bil Cymwysterau Cymru
Mae’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi bod yn craffu ar y Bil Cymwysterau Cymru cyn y broses ddeddfu. Wythnos yma roeddem yn trafod yr adroddiad drafft.
 
Edrych ymlaen
Wythnos nesa bydd y Gweinidog Addysg wedi bod yn ei swydd ers blwyddyn - dydd Mercher bydd e’n cymryd cwestiynau arferol yn y Senedd.
Byddaf yn cwrdd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru mis nesa i drafod y papur gwyn ar anghenion dysgu ychwanegol. Hoffwn glywed gennych chi os ydych chi eisiau codi rhywbeth yn benodol.
Mae’r Athro Graham Donaldson yn cynnal adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ceir manylion yma ar sut i ymateb i’r adolygiad. 30 Mehefin yw’r dyddiad cau

 

Arweinydd Newydd Yn Sir Gar

 

emlyn dole  Cyng. Emlyn Dole

"Er mae ni yw`r grwp gweidyddol mwyaf, mae`r Cyngor yn cael ei reoli gan glymbaid Llafur/annibynnol, sy`n golygu fy mod yn olynu fel Arweinydd yr Wrthblaid ......."

http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/2014/05/17/mae-gan-y-grp-o-28-o-gynghorwyr-plaid-cymru-ar-gyngor-sir-gr-arweinydd-newydd/

 

Pencampwr Pobl Ieuanc

Councillor Mike Prew

Gweler : http://www.caerphillycounty.plaidcymru.org/news/2014/03/24/plaid-councillor-re-elected-as-champion-of-young-people-for-two-more-years/

 

Cynhadledd Y Gwanwyn

Cynghorwyr

Swyddogion y Cymdeithas Sian Thomas, Chris Franks, Phil Bevan a John Taylor gyda ffrindiau yng Nghynadledd Y Gwanwyn eleni yng Nghaerdydd.

Gweler Cyngor_Gwannwyn_14.pdf diweddaraf am newyddion ar y Comisiwn Williams, Prif Weithredwyr a gwethgareddau y Gymdeithas

 

Buddugoliaeth Is Etholiad

Cadnat

Gurodd Cemlyn Williams cystadleuaeth gref gan ymgeiswyr Annibynnol a Llafur i ennill y sedd Cadnant wag ar y 13 Chwefror. Yn y llun, mae Cemlyn yn cael ei tyngu llw gan glerc tref Katherine Owen

 

Cyfarfod Cymdeithas a Nerys Evans

Nerys Evans

Cynhaliwyd Swyddogion y Cymdeithas cyfarfod yng Nglynneath ar 10 Chwefror. Roedd croeso arbennig i Nerys Evans.  Amlinellodd Nerys prif pwyntiau Comisiwn Williams

 

Cynghorwyr Plaid ar yr Ymosodiad 

 

Colin mann

Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely. Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi condemnio methiant y grŵp Llafur i gefnogi cynnig ar fesurau i gynorthwyo tenantiaid sy’n cael eu heffeithio gan dreth yr ystafell wely.

gweler http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2013/11/22/llafur-yn-pleidleisio-yn-erbyn-cynnig-y-blaid-ar-dreth-yr-ystafell-wely/

Mae  Ward Gwersyllt wedi cyhoeddi cylchlythyr yn ymosod toriadau arfaethedig Llafur ar wasanaethau rheng flaen

gwersyllt

 

Yn y cyfamser , mae Arweinydd y Cyngor Rhondda Cynon Taf Plaid Pauline Jarman wedi cyhoeddi datganiad yn tynnu sylw at yr effaith ddinistriol Llafur , y Torïaid a pholisïau Rhyddfrydol yn cael a'r angen i ddiogelu cymunedau Cymraeg :
 
gwelerPlaid_Cymru_Rhondda_Cynon_Taf_datganiad_toriadau.pdf 

 

Jarman

 

Yn ogystal , mewn erthygl ar " WalesOnline " dwyn y teitl " Symudiad  Doriadau Cachgwn  Lafur  " , meddai Pauline : "Mae aelodau'r cabinet yn cael eu talu ychwanegol oherwydd eu cyfrifoldeb , ond mae llawer hyn yn ymddangos i fod eisiau osgoi cyfrifoldeb. " Mae Pauline Jarman yn feirniadol o'r cabinet cyngor Llafur a reolir gan Rhondda Cynon Taf . Mae Cynghorwyr Llafur wedi ceisio nam beirniadaeth gyhoeddus am eu toriadau drwy basio'r penderfyniadau i swyddogion cyflog uchel . Mae Cabinet Rhondda Cynon Taf yn cael eu gosod i roi awdurdod i benderfynu ble y dylai'r fwyell ddisgyn y Prif Weithredwr .
gweler :  http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/councillors-accused-ducking-responsibilities-cuts-6307278

 

Ian Johnson

 

Ac yn Y Barri , mae Ian Johnson mewn llythyr a argraffwyd yn " Barry and District News" ar ddydd Iau 14 Tachwedd wedi condemnio'r dreth ystafell wely yn ' greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' ar ôl i adroddiad y cyngor yn dangos mai dim ond llond llaw o fflatiau un ystafell wely wedi dod yn ar gael yn y flwyddyn ddiwethaf

See   http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/

Sian Thomas

Ac yng Nghaerfyrddin Mae Sian Thomas wedi ymosod ar yr hyn a elwir Annibyniaeth  yr Annibynwyr .

Press_article-PC_Group_position.doc

Buddugoliaeth Is Etholiad Aruthrol Arall!

Lucy Huws

Is- etholiad i Gyngor Tref Aberystwyth - Y Canlyniad
Ward Bronglais
Lucy Huws (Plaid Cymru ) 204 ( 58 % )
Bryony Davies (Dem Rhydd) 128 ( 36 % )
Huw Fox (Annibynnol ) 17 ( 4 % )

Canran a bleidleisiodd 35 %

Mae'r stori yn yr etholiad hwn yw sut oedd Plaid Cymru yn dod allan yn ddianaf ar ôl eu prif wrthwynebwyr arllwys adnoddau rhyfeddol i mewn i'r Cyngor Tref is-etholiad a achosir gan ymddeoliad gorfodi oherwydd salwch y cynghorydd yn eistedd .
Yn ystod yr hyn parhau i fod yn etholiad gwareiddiedig  ar lefel bersonol er gwaethaf y ffyrnigrwydd y taflennu , daeth trigolion mewn llawer o strydoedd yn arfer derbyn ail ymweliadau gyda nos gan gwleidyddion uwch Democratiaid Rhyddfrydol tra bod yr ymgyrch Plaid Cymru yn fwy cymedrol yn canolbwyntio yn unig ar yr ymgeisydd yn siarad i bob cartref unwaith .
Roedd y canlyniad yn cael yr holl mwy o hygrededd gan y nifer a bleidleisiodd gymharol uchel ar gyfer etholiad ar y lefel hon lle nad oes cardiau pleidleisio eu cyhoeddi gan y Cyngor Tref er mwyn arbed arian.

Mae'r canlyniad yn deyrnged i ansawdd Lucy Huws fel ymgeisydd ac i wydnwch y gefnogaeth Plaid yn y ward.

  

Strwythur Llywodraeth Lleol

Gyda'r ddadl ar lywodraeth leol yn dwysáu, gall yr eitem hon fod o ddiddordeb

 http://www.bevanfoundation.org/blog/defending-local-government/

  

Cylchlythyr Cyngor

 Cyngor_Cynhadledd_15_1.pdf

Cyngor_13_final.pdf

http://misskittyslotreview.com/