Toriadau Cynghorau  Siroedd

gweler  County_Council_Cuts_2014-15.doc

Dileu bandio yw’r ffordd iawn ymlaen

Simon Thomas

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu rhoi ffordd newydd o asesu safonau ysgolion yn lle’r drefn fandio.

Dywedodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin fod dileu bandio yn gam yn y cyfeiriad iawn wrth i system addysg Cymru symud i wella safonau.

http://www.plaidcymru.org/newyddion/2014/09/25/dileu-bandio-ywr-ffordd-iawn-ymlaen/

 

Arweinydd Plaid Cymru Wedi Cael ei Glirio

Neil McEvoy


Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi gwrthod honiadau bod Arweinydd Plaid Cymru Caerdydd, Cyng Neil McEvoy, wedi gwneud "honiadau camarweiniol" i etholwyr am y Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd  
.
Mewn llythyr a anfonwyd at y Cyng McEvoy, dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael ei gymryd.
Mae'r llythyr yn datgan: "Mae gan y Cynghorydd McEvoy yr hawl i ei farn am y cynigion y CDLl.
"Roedd y Cynghorydd McEvoy yn gwneud dim mwy na chodi ymwybyddiaeth am y cynigion ag y gallent effeithio ar y gymuned a'r ward y cafodd ei ethol i gynrychioli. Mewn geiriau eraill, yr oedd yn perfformio ei swyddogaeth yn syml. "
Meddai'r Cynghorydd McEvoy: "Mae'r Ombwdsmon wedi bod yn glir iawn ac yn diswyddo cyhuddiadau y cyngor allan o law.
"Byddaf yn awr yn mynnu atebion am y cynnig o goridor cyflym teithio drwy Tyllgoed a Cowbridge Road East a llinell rheilffordd arfaethedig trwy dai presennol yn y Tyllgoed. Mae ein trigolion yn haeddu dim llai na atebion ar ôl casgliad yr Ombwdsmon. Mae gan y cyhoedd nawr yn gwybod pwy sydd yn dweud y gwir ac pwy nad oedd wedi bod yn dweud y gwir. "


Cynghorwyr Plaid yn rhybuddio yn erbyn ad-drefnu llywodraeth leol arfaethedig

Colin Mann

Mae'r grŵp Plaid Cymru ar y cyngor Caerffili wedi datgan eu gwrthwynebiad i gynlluniau i uno yr awdurdod gyda chynghorau Blaenau Gwent a Thorfaen cyfagos.

http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/2014/09/24/cynghorwyr-plaid-yn-rhybuddio-yn-erbyn-ad-drefnu-llywodraeth-leol-arfaethedig/


Buddugoliaeth Plaid ym Mhlaenau Gwent

Ivor Beynon

Mae gan Cyngor Cymunedol abertileri a Llanhilleth cynghorydd newydd yn ward Aberbeeg. Cafodd Ivor Beynon ei ethol ar 3ydd Gorffennaf. 

Buddugoliaeth Plaid Arall

Mae gan Cyngor Tref Pontardawe  Cynghorydd newydd yn Ward Trebanws. Charlotte Ford - Plaid Cymru. Mewn is-etholiad yn Ward Llafur cryf, enillodd gan 179 yn erbyn 90, dyna 66% o'r bleidlais! 

trebanos

Charlotte Ford gyda Cyng. Sir Rebecca Lewis

 

Dileu Cynllun Atal Troseddau

 

Emlyn dole

 

Mae Plaid Cymru yn annog Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys i ymyrrid i rwystro cynllun atal troseddau hynod effeithiol rhag cael eu dileu. Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae'r cynllun Bobby Van wedi helpu mwy na 30,000 o drigolion - pobl oedrannus a bregus yn bennaf - i ddiogelu eu cartrefi a gwneud iddynt deimlo'n ddiogel. Ond nawr mae’n dod i ben. Wrth ofyn i Gomisiynydd yr Heddlu Christopher Salmon i ymyrrid, mae’r Cyng Emlyn Dole, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerfyrddin, wedi beirniadu’r Prif Gwnstabl yn llym am ddileu’r fath gynllun hynod lwyddiannus


 

Cynlluniau Strategol ar gyfer Addysg Gymraeg

simon thomas


 Bwletin Addysg 19/06/14
  
Wythnos yma rydw i wedi holi’r Prif Weinidog ynglŷn ag addysg Gymraeg. Mae gan Lywodraeth Cymru gynllun strategol addysg cyfrwng Cymraeg sy’n gosod targed o 30% o blant saith oed yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2020.
Os edrychwch ar gynlluniau strategol Llywodraeth leol fel maen nhw wedi’u cyflwyno hyd yma, mae’n amhosibl gweld a yw’r cynlluniau’n ddigonol i gyrraedd y nod hwnnw, achos dim ond pump ohonyn nhw sy’n sôn yn benodol am ysgolion newydd.
Polisi Plaid Cymru yw y dylai’r cyfnod sylfaen fod ar gael yn Gymraeg i bob plentyn yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru am ddileu’r broses ail iaith y bûm i mor ffodus ag elwa ohoni.  Gofynnais am yr hyn sy’n dod yn ei lle, gan gynnwys darpariaeth ar gyfer oedolion, gan fod addysg Cymraeg i oedolion yn rhywbeth sydd wedi cael ei esgeuluso o ran polisi cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf.
 
Craffu ar Bil Cymwysterau Cymru
Mae’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi bod yn craffu ar y Bil Cymwysterau Cymru cyn y broses ddeddfu. Wythnos yma roeddem yn trafod yr adroddiad drafft.
 
Edrych ymlaen
Wythnos nesa bydd y Gweinidog Addysg wedi bod yn ei swydd ers blwyddyn - dydd Mercher bydd e’n cymryd cwestiynau arferol yn y Senedd.
Byddaf yn cwrdd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru mis nesa i drafod y papur gwyn ar anghenion dysgu ychwanegol. Hoffwn glywed gennych chi os ydych chi eisiau codi rhywbeth yn benodol.
Mae’r Athro Graham Donaldson yn cynnal adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ceir manylion yma ar sut i ymateb i’r adolygiad. 30 Mehefin yw’r dyddiad cau

 

Arweinydd Newydd Yn Sir Gar

 

emlyn dole  Cyng. Emlyn Dole

"Er mae ni yw`r grwp gweidyddol mwyaf, mae`r Cyngor yn cael ei reoli gan glymbaid Llafur/annibynnol, sy`n golygu fy mod yn olynu fel Arweinydd yr Wrthblaid ......."

http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/2014/05/17/mae-gan-y-grp-o-28-o-gynghorwyr-plaid-cymru-ar-gyngor-sir-gr-arweinydd-newydd/

 

Pencampwr Pobl Ieuanc

Councillor Mike Prew

Gweler : http://www.caerphillycounty.plaidcymru.org/news/2014/03/24/plaid-councillor-re-elected-as-champion-of-young-people-for-two-more-years/

 

Cynhadledd Y Gwanwyn

Cynghorwyr

Swyddogion y Cymdeithas Sian Thomas, Chris Franks, Phil Bevan a John Taylor gyda ffrindiau yng Nghynadledd Y Gwanwyn eleni yng Nghaerdydd.

Gweler Cyngor_Gwannwyn_14.pdf diweddaraf am newyddion ar y Comisiwn Williams, Prif Weithredwyr a gwethgareddau y Gymdeithas

 

Buddugoliaeth Is Etholiad

Cadnat

Gurodd Cemlyn Williams cystadleuaeth gref gan ymgeiswyr Annibynnol a Llafur i ennill y sedd Cadnant wag ar y 13 Chwefror. Yn y llun, mae Cemlyn yn cael ei tyngu llw gan glerc tref Katherine Owen

 

Cyfarfod Cymdeithas a Nerys Evans

Nerys Evans

Cynhaliwyd Swyddogion y Cymdeithas cyfarfod yng Nglynneath ar 10 Chwefror. Roedd croeso arbennig i Nerys Evans.  Amlinellodd Nerys prif pwyntiau Comisiwn Williams

 

Cynghorwyr Plaid ar yr Ymosodiad 

 

Colin mann

Llafur yn pleidleisio yn erbyn cynnig y Blaid ar dreth yr ystafell wely. Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi condemnio methiant y grŵp Llafur i gefnogi cynnig ar fesurau i gynorthwyo tenantiaid sy’n cael eu heffeithio gan dreth yr ystafell wely.

gweler http://www.sircaerffili.plaidcymru.org/news/2013/11/22/llafur-yn-pleidleisio-yn-erbyn-cynnig-y-blaid-ar-dreth-yr-ystafell-wely/

Mae  Ward Gwersyllt wedi cyhoeddi cylchlythyr yn ymosod toriadau arfaethedig Llafur ar wasanaethau rheng flaen

gwersyllt

 

Yn y cyfamser , mae Arweinydd y Cyngor Rhondda Cynon Taf Plaid Pauline Jarman wedi cyhoeddi datganiad yn tynnu sylw at yr effaith ddinistriol Llafur , y Torïaid a pholisïau Rhyddfrydol yn cael a'r angen i ddiogelu cymunedau Cymraeg :
 
gwelerPlaid_Cymru_Rhondda_Cynon_Taf_datganiad_toriadau.pdf 

 

Jarman

 

Yn ogystal , mewn erthygl ar " WalesOnline " dwyn y teitl " Symudiad  Doriadau Cachgwn  Lafur  " , meddai Pauline : "Mae aelodau'r cabinet yn cael eu talu ychwanegol oherwydd eu cyfrifoldeb , ond mae llawer hyn yn ymddangos i fod eisiau osgoi cyfrifoldeb. " Mae Pauline Jarman yn feirniadol o'r cabinet cyngor Llafur a reolir gan Rhondda Cynon Taf . Mae Cynghorwyr Llafur wedi ceisio nam beirniadaeth gyhoeddus am eu toriadau drwy basio'r penderfyniadau i swyddogion cyflog uchel . Mae Cabinet Rhondda Cynon Taf yn cael eu gosod i roi awdurdod i benderfynu ble y dylai'r fwyell ddisgyn y Prif Weithredwr .
gweler :  http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/councillors-accused-ducking-responsibilities-cuts-6307278

 

Ian Johnson

 

Ac yn Y Barri , mae Ian Johnson mewn llythyr a argraffwyd yn " Barry and District News" ar ddydd Iau 14 Tachwedd wedi condemnio'r dreth ystafell wely yn ' greulon , yn annheg ac yn anymarferol ' ar ôl i adroddiad y cyngor yn dangos mai dim ond llond llaw o fflatiau un ystafell wely wedi dod yn ar gael yn y flwyddyn ddiwethaf

See   http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/

Sian Thomas

Ac yng Nghaerfyrddin Mae Sian Thomas wedi ymosod ar yr hyn a elwir Annibyniaeth  yr Annibynwyr .

Press_article-PC_Group_position.doc

Buddugoliaeth Is Etholiad Aruthrol Arall!

Lucy Huws

Is- etholiad i Gyngor Tref Aberystwyth - Y Canlyniad
Ward Bronglais
Lucy Huws (Plaid Cymru ) 204 ( 58 % )
Bryony Davies (Dem Rhydd) 128 ( 36 % )
Huw Fox (Annibynnol ) 17 ( 4 % )

Canran a bleidleisiodd 35 %

Mae'r stori yn yr etholiad hwn yw sut oedd Plaid Cymru yn dod allan yn ddianaf ar ôl eu prif wrthwynebwyr arllwys adnoddau rhyfeddol i mewn i'r Cyngor Tref is-etholiad a achosir gan ymddeoliad gorfodi oherwydd salwch y cynghorydd yn eistedd .
Yn ystod yr hyn parhau i fod yn etholiad gwareiddiedig  ar lefel bersonol er gwaethaf y ffyrnigrwydd y taflennu , daeth trigolion mewn llawer o strydoedd yn arfer derbyn ail ymweliadau gyda nos gan gwleidyddion uwch Democratiaid Rhyddfrydol tra bod yr ymgyrch Plaid Cymru yn fwy cymedrol yn canolbwyntio yn unig ar yr ymgeisydd yn siarad i bob cartref unwaith .
Roedd y canlyniad yn cael yr holl mwy o hygrededd gan y nifer a bleidleisiodd gymharol uchel ar gyfer etholiad ar y lefel hon lle nad oes cardiau pleidleisio eu cyhoeddi gan y Cyngor Tref er mwyn arbed arian.

Mae'r canlyniad yn deyrnged i ansawdd Lucy Huws fel ymgeisydd ac i wydnwch y gefnogaeth Plaid yn y ward.

  

Plaid yn ymrwymo o bolisi o “beidio troi neb allan oherwydd y Dreth Llofftydd” yng Nghymru

Jocelyn davies 

Addawodd Gweinidog Tai cysgodol Plaid Cymru Jocelyn Davies heddiw y byddai polisi ‘dim troi allan’ Plaid Cymru yn golygu na fyddai neb yng Nghymru yn cael ei wneud yn ddigartref o ganlyniad i’r dreth llofftydd.

Amlinellodd sut y byddai polisi o beidio troi allan yn arbed arian i drethdalwyr Cymru, ac yn amddiffyn teuluoedd bregus yr un pryd.

 http://www.plaidcymru.org/newyddion/2013/10/01/plaid-yn-ymrwymo-o-bolisi-o-beidio-troi-neb-allan-oherwydd-y-dreth-llofftydd-yng-nghymru/

    

Strwythur Llywodraeth Lleol

Gyda'r ddadl ar lywodraeth leol yn dwysáu, gall yr eitem hon fod o ddiddordeb

 http://www.bevanfoundation.org/blog/defending-local-government/

  

Cylchlythyr Cyngor

 Cyngor_13_final.pdf